TOP BAR 1
Danh sách kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV

Số lượng kênh trong gói nâng cao của truyền hình MyTV là bao nhiêu? gói cước VIP của truyền hình MyTV có bao hiêu kênh? Gói nâng cao và gói VIP gồm có những kênh nào? Với số kênh nhiều hơn gói chuẩn là 36 kênh, gói nâng cao và gói VIP đang là gói cước hấp dẫn của truyền hình MyTV.

Gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV có tổng số kênh như nhau là 179 kênh trong nước và quốc tế, trong đó số kênh trong nước là 127 kênh, 18 kênh VTVCab và 34 kênh quốc tế. Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH KÊNH TRONG NƯỚC
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại
1 VTV1 (HD) ZTE: 11 / VMP: 1 KÊNH VTV
2 VTV2 (HD) ZTE: 12 / VMP: 2  KÊNH VTV
3 VTV3 (HD) ZTE: 13 / VMP: 3 KÊNH VTV
4 VTV6 (HD) ZTE: 16 / VMP: 6 KÊNH VTV
5 VTV4 (HD) ZTE: 54 / VMP: 4 KÊNH VTV
6 VTV5 (HD) ZTE: 55 / VMP: 5 KÊNH VTV
7 VTV7 (HD) 9 KÊNH VTV
8 VTV8 (HD) 68 KÊNH VTV
9 VTV9 (HD) 69 KÊNH VTV
10 VTVcab11 (VGS Shop) 8 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
11 VTVcab13-VTV Hyundai 17 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
12 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
13 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
14 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
15 ANTV 35 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
16 SCTV5 - SCj - Kênh mua sắm (ngừng từ 22/11/2019) 48 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
17 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
18 Bình Thuận (BTV6) - Home Shopping 63 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
19 Quốc hội (HD) 71 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
20 MTV (HD) 79 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
21 Nhân dân (HD) 80 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
22 VOVTV 90 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
23 VTVcab10 91 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
24 HiTV 92 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
25 VOVGT (Radio) 96 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
26 VOV1 (Radio) 110 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
27 CaoBangTV (CRTV) 111 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
28 VOV2 (Radio) 112 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
29 VOV3 (Radio) 113 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
30 LangsonTV1 (LSTV1) 121 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
31 QPVN (HD) 127 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
32 VNEWS (HD) 133 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
33 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
34 VITV (SCTV8) 168 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
35 ThaiBinhTV (TBTV) 171 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
36 NamDinhTV (NTV) 181 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
37 HanoiTV1 (HD) 190 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
38 PhuThoTV (PTV) HD 192 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
39 HanoiTV2 (HD) 193 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
40 VTVcab23 - Thể thao Golf (HD) 199 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
41 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
42 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
43 YenBaiTV (YTV) 211 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
44 TuyenQuangTV (TTV) 221 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
45 HaGiangTV (HGTV) 231 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
46 LaoCaiTV (THLC) 241 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
47 QuangNinhTV1 (QTV1 HD) 244 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
48 QuangNinhTV3 (QTV3 HD) 245 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
49 LaiChauTV (LTV) 251 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
50 SonLaTV(STV) 261 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
51 DienBienTV (ĐTV) 271 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
52 HoaBinhTV (HBTV) 281 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
53 HaiDuongTV (HDTV) 341 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
54 NinhBinh (NTB) 351 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
55 ThanhHoaTV (TTV) 361 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
56 NgheAnTV HD (NTV HD) 372 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
57 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
58 DaNangTV1 (DRT1) 431 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
59 DaNangTV2 (DRT2) 432 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
60 DakLakTV (DRT) 471 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
61 DakNongTV (PTD) 481 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
62 LamDongTV (LDTV) 491 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
63 DongNaiTV2 (DN2) 602 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
64 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
65 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
66 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
67 BinhDuongTV4 (HD) 615 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
68 LongAnTV (LA34) 621 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
69 TienGiangTV (THTG) 631 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
70 CanThoTV (THTPCT) 651 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
71 DongThapTV (THDT) 661 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
72 AnGiangTV (ATV) 671 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
73 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
74 CaMauTV (CTV1) 691 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
75 TayNinhTV (TTV11) 701 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
76 BenTreTV (THBT) 711 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
77 VungTauTV (BRT) 721 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
78 QuangBinhTV (QBTV) 731 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
79 QuangTriTV (QRTV) 741 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
80 HueTV1 (TRT1) 751 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
81 QuangNgaiTV (PTQ1) HD 762 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
82 BinhDinhTV (BTV) 771 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
83 PhuYenTV(PTP) 781 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
84 KhanhHoaTV (KTV) 791 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
85 GiaLaiTV (THGL) 811 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
86 KonTumTV (KRT) 821 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
87 SocTrangTV (STV) 831 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
88 TraVinhTV (THTV) 841 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
89 NinhThuanTV (NTV) 851 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
90 BinhThuanTV (BTV) 861 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
91 VinhphucTV (VP) 881 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
92 HungYenTV (HY) (HD) 892 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
93 HaNamTV (HaNam) 901 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
94 QuangNamTV (QRT) 921 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
95 BinhPhuocTV (BPTV) 931 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
96 BacLieuTV (BTV) 941 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
97 HauGiangTV (HGV) 951 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
98 BacKanTV (TBK) 971 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
99 BacGiangTV (BGTV) 981 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
100 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
101 HTV1 10 KÊNH HTV/HTVC
102 HTV4 14 KÊNH HTV/HTVC
103 HTV Thể thao 15 KÊNH HTV/HTVC
104 HTVC Gia đình 64 KÊNH HTV/HTVC
105 HTVC Thuần Việt (HD) 74 KÊNH HTV/HTVC
106 HTVC Phim (HD) 77 KÊNH HTV/HTVC
107 HTV3 87 KÊNH HTV/HTVC
108 HTV2 (HD) 93 KÊNH HTV/HTVC
109 HTV7 (HD) 94 KÊNH HTV/HTVC
110 HTV9 (HD) 95 KÊNH HTV/HTVC
111 HTVC Ca nhạc 107 KÊNH HTV/HTVC
112 HTVC Du lịch và Cuộc sống 144 KÊNH HTV/HTVC
113 HTVC Phụ nữ 205 KÊNH HTV/HTVC
114 VTC2 21 KÊNH VTC
115 VTC6 23 KÊNH VTC
116 VTC11 26 KÊNH VTC
117 VTC1 (HD) 75 KÊNH VTC
118 VTC13 (HD) 78 KÊNH VTC
119 VTC3 (HD) 83 KÊNH VTC
120 VTC10 116 KÊNH VTC
121 VTC8 164 KÊNH VTC
122 VTC4 (HD) 186 KÊNH VTC
123 VTC5 (HD) 187 KÊNH VTC
124 VTC7 (HD) 188 KÊNH VTC
125 VTC9 (HD) 189 KÊNH VTC
126 VTC16 206 KÊNH VTC
127 VTC14 207 KÊNH VTC

 

DANH SÁCH KÊNH QUỐC TẾ
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại
1 National Geographic Channel - NGC (HD) 46 KÊNH QUỐC TẾ
2 NHK World Japan (HD) 50 KÊNH QUỐC TẾ
3 FOX Movies (HD) 52 KÊNH QUỐC TẾ
4 FOX Life (HD) 53 KÊNH QUỐC TẾ
5 TV5 Monde Asie 65 KÊNH QUỐC TẾ
6 FOX (HD) 85 KÊNH QUỐC TẾ
7 Outdoor Channel (HD) 108 KÊNH QUỐC TẾ
8 DW (HD) 136 KÊNH QUỐC TẾ
9 France 24 137 KÊNH QUỐC TẾ
10 KBS World 138 KÊNH QUỐC TẾ
11 Red by HBO (HD) 142 KÊNH QUỐC TẾ
12 Disney Junior 145 KÊNH QUỐC TẾ
13 Channel News Asia (HD) 146 KÊNH QUỐC TẾ
14 Channel V (HD) 147 KÊNH QUỐC TẾ
15 Da Vinci (HD) 148 KÊNH QUỐC TẾ
16 Diva (HD) 149 KÊNH QUỐC TẾ
17 Asian Food Channel (HD) 150 KÊNH QUỐC TẾ
18 ABC Austrailia (A+) 157 KÊNH QUỐC TẾ
19 Discovery (HD) 160 KÊNH QUỐC TẾ
20 FashionTV (HD) 162 KÊNH QUỐC TẾ
21 Baby TV (HD) 163 KÊNH QUỐC TẾ
22 WarnerTV (HD) 165 KÊNH QUỐC TẾ
23 Arirang 170 KÊNH QUỐC TẾ
24 HBO (HD) 173 KÊNH QUỐC TẾ
25 Max by HBO (HD) 174 KÊNH QUỐC TẾ
26 Fox Sports (HD) 175 KÊNH QUỐC TẾ
27 Fox Sports2 (HD) 176 KÊNH QUỐC TẾ
28 AXN (HD) 177 KÊNH QUỐC TẾ
29 Disney (HD) 178 KÊNH QUỐC TẾ
30 Cartoon Network (HD) 179 KÊNH QUỐC TẾ
31 CNN (HD) 180 KÊNH QUỐC TẾ
32 Animal Planet (HD) 183 KÊNH QUỐC TẾ
33 Bloomberg (HD) 184 KÊNH QUỐC TẾ
34 Travel & Living (HD) 185 KÊNH QUỐC TẾ

 

DANH SÁCH KÊNH VTVCAB
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại
1 VTVcab3 - Thể thao TV  36 VTVcab
2 VTVcab3 - Thể thao TV (HD) 37 VTVcab
3 VTVcab 16 - Bóng đá TV  38 VTVcab
4 VTVcab 16 - Bóng đá TV (HD) 39 VTVcab
5 VTVcab1 - Giải trí TV 97 VTVcab
6 VTVcab2 - Phim Việt 98 VTVcab
7 VTVcab19 - Film 99 VTVcab
8 VTVcab5 - E Channel 100 VTVcab
9 VTVcab6 - Hay TV 101 VTVcab
10 VTVcab 8 - Bibi 102 VTVcab
11 VTVcab 12 - Style TV 103 VTVcab
12 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 VTVcab
13 VTVcab 7 - D Drammas 105 VTVcab
14 VTVcab20 - V.Family 132 VTVcab
15 VTVcab4 - Văn hóa (HD) 194 VTVcab
16 VTVcab9 - InfoTV 195 VTVcab
17 VTVcab15 - M Channel 196 VTVcab
18 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 VTVcab

>>Xem thêm: Danh sách kênh truyền hình VTVcab và K+ có trên MyTV

>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV

>>Sự giống và khác nhau giữa gói Nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV

>>Hướng dẫn cài đặt App MyTV B2C trên Smart TV hệ điều hành Android

Khách hàng có nhu cầu lắp đặt truyền hình MyTV VNPT tại Thành Phố Hà Nội xin vui lòng liên hệ hotline 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được phục vụ. Facebook a Comment