Captcha

1. Tải về phần mềm hiển thị hóa đơn điện tử EinvoiceViewer, chỉ cài đặt một lần (download ứng dụng tại đây)

2. Xem hướng dẫn cài đặt phần mềm hiển thị hóa đơn điện tử EinvoiceViewer (download hướng dẫn cài đặt tại đây)

3. Để xem hóa đơn chuyển đổi trong ô nhập mã hóa đơn là chuỗi ghép mẫu số;ký hiệu;số HĐ ví dụ: 01GTKT0/002;AA/20E;1287076

Hỗ trợ